Grand opening, up to 15% off all items. Only 3 days left

Malijet komuniké Rady ministrů ze středy 13. dubna 2016 Bamako Mali

Rada ministrů se sešla na řádném zasedání ve středu 13. dubna 2016 ve své jednací místnosti v paláci Koulouba pod vedením předsedy vlády pana Modibo KEÏTY.

Po přezkoumání bodů programu Rada ministrů:

- přijaté návrhy textů;

- domluvené schůzky;

- a slyšeli komunikaci.

V KAPITOLE LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ:

V NÁZVU MINISTERSTVA ÚZEMNÍ SPRÁVY:

Na základě zprávy ministra územní správy přijala Rada ministrů návrh zákona, kterým se povoluje prodloužení nouzového stavu vyhlášeného vyhláškou č. 2016-0217/P-RM ze dne 4. dubna 2016

Nouzový stav vyhlášený vyhláškou č. 2016-0217/P-RM ze dne 4. dubna 2016 na dobu 10 dnů končí 14. dubna 2016 o půlnoci.

V souladu s ustanovením článku 72 Ústavy musí být její prodloužení nad deset (10) dnů povoleno zákonem.

Přijatý návrh zákona spadá do tohoto rámce. Prodlužuje vyhlášený nouzový stav do 15. července 2016 do půlnoci.

Jeho přijetí umožní pokračovat v boji proti terorismu a dalším hrozbám pro bezpečnost lidí a jejich majetku na celém území státu.

V OHLEDU MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A AFRICKÉ INTEGRACE:

Na základě zprávy ministra zahraničních věcí, mezinárodní spolupráce a africké integrace přijala Rada ministrů návrh zákona, který opravňuje k ratifikaci dohody o službách Ijara a dohody Istisna'a podepsané v Jeddahu dne 6. března 2016 mezi vláda Republiky Mali a Islámská rozvojová banka (IDB) týkající se druhé fáze projektu dodávek pitné vody v Kabale.

Pro financování druhé fáze projektu dodávek pitné vody Kabala podepsala Islámská rozvojová banka (IDB) dne 6. března 2016 v Džiddě s vládou Republiky Mali:

- smlouva o poskytování služeb Ijara na částku 5 milionů 485 tisíc 806 eur, nebo přibližně 3 miliardy 609 milionů 082 tisíc 894 franků CFA;

- a dohodu Istisna’a na částku 45 milionů 500 tisíc 535 eur, neboli přibližně 29 miliard 934 milionů 562 tisíc 500 franků CFA.

Projekt zásobování pitnou vodou Kabala počítá s výstavbou úpravny vody s odběrem vody instalovaným na pravém břehu řeky Niger v Kabale, výstavbou rozvodů, vodojemů, čerpacích stanic, domovních přípojek a veřejné fontány.

Realizace projektových aktivit přispívá ke zlepšení kapacity výroby, skladování a distribuce pitné vody v Bamaku.

Ratifikace je nezbytným krokem pro vstup těchto dohod v platnost.

3Mali State April, 201 Cabine State 1=

V KAPITOLE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ:

Rada ministrů provedla tato jmenování:

V OHLEDU MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A AFRICKÉ INTEGRACE:

- Projektový manažer:

Pan Baréma BOCOUM, absolvent mezinárodních vztahů

V VZTAHU K MINISTERSTVO HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘAT A RYBOLOVU:

- Projektový manažer:

Madame Tiouta TRAORE, novinářka-ředitelka

V KAPITOLE OPATŘENÍ PÍSEMNÉ KOMUNIKACE:

V OHLEDU MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A AFRICKÉ INTEGRACE:

Ke zprávě ministra zahraničních věcí, mezinárodní spolupráce a africké integrace vzala Rada ministrů na vědomí písemné sdělení týkající se závěrů 26. řádného zasedání Konference hlav států a vlád Afriky. Union (AU), která se konala ve dnech 30. a 31. ledna 2016 v Addis Abebě v Etiopii.

26. řádný summit Africké unie zaznamenal účast mnoha hlav států včetně prezidenta republiky Ibrahima Boubacara KEITA, doprovázeného silnou delegací.

Zkoumal mimo jiné zprávu Rady pro mír a bezpečnost (PSC) o její činnosti, situaci míru a bezpečnosti v Africe.

Během tohoto summitu prezident republiky zopakoval své pevné a úplné odhodlání provést v Mali Dohodu o míru a usmíření vyplývající z alžírského procesu a připomněl opatření a kroky, které již vláda v tomto směru přijala.

26. řádné zasedání Shromáždění hlav států a vlád Africké unie:

- vyzvala malijské strany, aby rozhodně a v dobré víře pokračovaly ve svém úsilí o provádění dohody o míru a usmíření v Mali, která je výsledkem alžírského procesu;

- naléhal na mezinárodní společenství, aby pokračovalo ve finanční podpoře pokračujícího úsilí v tomto směru a aby ji zintenzivnilo, a důrazně odsoudil teroristické útoky proti Mali;

- zopakovala svou podporu Multidimenzionální integrované stabilizační misi OSN v Mali (MUNISMA) a jejím zemím přispívajícím k vojskům.

Během téhož zasedání bylo Mali zvoleno místopředsedou ad hoc ministerského výboru odpovědného za řízení procesu výběru a volby členů komise AU v červenci 2016.

V OHLEDU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, SANITACE A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE:

Na základě zprávy ministra životního prostředí, hygieny a udržitelného rozvoje vzala Rada ministrů na vědomí písemné sdělení o poznámce týkající se dokončení výstavby konečné kompaktní a kontrolované skládky (DCC) v Noumoubougou.

Neexistence konečné skládky, zejména ve městě Bamako, vedla k šíření anarchických tranzitních skladů.

Strategie nakládání s pevným odpadem pro okres Bamako byla přijata Radou ministrů dne 25. června 2003 s cílem napravit tento nedostatek.

Zajišťuje výstavbu těžké infrastruktury, zejména řízených hutněných skládek.

Výstavba konečné zhutněné a řízené skládky (DCC) v Noumoubougou ve venkovské obci Tienfala byla v tomto směru provedena.

První fáze stavebních prací na lokalitě probíhala v letech 2005 až 2014 a byla zaměřena zejména na výstavbu kontejnmentové buňky A pro ukládání odpadu a dvou (02) jímek pro skladování a odpařování vyluhované vody. .

Toto písemné sdělení se týká prací na dokončení výstavby konečné zhutněné a řízené skládky (DCC).

Práce se mimo jiné týkají zprovoznění buňky A a výstavby dalších dvou odpadních a pohřebních buněk.

Poskytuje také rozšíření a vylepšení stávajících povodí.

Dokončení dokončovacích prací umožní přepravu odpadu do Noumoubougou a odstranění anarchických ložisek v Bamaku.

Umožní také zlepšit životní prostředí obyvatel, zřídit veřejnou službu pro nakládání s odpady a bezpečné nakládání s nimi a vytvářet pracovní místa prostřednictvím využití a recyklace odpadů.

Náklady na provedení prací na dokončení výstavby konečné zhutněné a řízené skládky (DCC) v Noumoubougou se odhadují na 5 miliard 930 milionů 746 tisíc 345 franků CFA.

V OHLEDU MINISTERSTVA PRO PODPORU INVESTIC A SOUKROMÉHO SEKTORU:

Ke zprávě ministra pro podporu investic a soukromého sektoru vzala Rada ministrů na vědomí písemné sdělení týkající se Národní politiky rozvoje mikrofinancování a jejího Akčního plánu (PNDMF /PA) 2016- 2025.

Mikrofinance si klade za cíl poskytnout domácnostem s nízkými příjmy trvalý přístup ke kvalitním finančním službám za dostupnou cenu, aby mohly financovat činnosti vytvářející příjem, akumulovat aktiva, stabilizovat jejich spotřební výdaje a chránit je před riziky.

Zavedení této finanční služby v Mali bylo předmětem několika národních strategií, z nichž poslední se týkala období 2008–2012.

Vyhodnocení institucionálního rámce mikrofinančního sektoru v Mali v prosinci 2014 odhalilo:

- existence 126 decentralizovaných finančních systémů a 1 000 uvedených servisních míst;

- dostupnost celkových aktiv odhadovaná na více než 103 miliard CFA franků;

- vytvoření 2 274 přímých pracovních míst;

- existence vlastního kapitálu odhadovaná na 17,6 miliard.

Navzdory těmto pozoruhodným ukazatelům se mikrofinanční sektor v Mali stále potýká s dysfunkcemi, které ohrožují životaschopnost a finanční rovnováhu mnoha decentralizovaných finančních systémů.

Za účelem nápravy těchto dysfunkcí byla zahájena Národní politika pro rozvoj mikrofinancování.

Jeho cílem je zvýšit finanční začlenění a zlepšit životní podmínky obyvatel.

Je postaven kolem následujících strategických os:

- vyčištění a zlepšení dohledu nad sektorem mikrofinancování;

- podporovat široký a diverzifikovaný přístup k finančním službám a chránit zájmy klientů;

- zlepšení prostředí a kapacit decentralizovaných finančních systémů;

- posílit propagaci a dohled nad sektorem mikrofinancování.

Národní politiku rozvoje mikrofinancování doprovází akční plán na období 2016–2020, jehož finanční dopad se odhaduje na 36 miliard 11 milionů franků CFA.

Jeho financování zajistí stát a techničtí a finanční partneři.

Bamako, 13. dubna 2016.

Generální tajemník vlády,

Madame DIAKITE Fatoumata N’DIAYE Velitelka Národního řádu

Zdroj: Předsednictví

Související články

10 způsobů, jak zůstat v bezpečí, když žijete sami

10 způsobů, jak zůstat v bezpečí, když žijete sami

Hôtels, restaurants : les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés

Hôtels, restaurants : les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés

Comment bien dessiner une rose : nos méthodes

Comment bien dessiner une rose : nos méthodes

« J’étais une pourriture le soir et un bon flic le matin » : rencontre avec « Haurus », le policier-voyou de la DGSI

« J’étais une pourriture le soir et un bon flic le matin » : rencontre avec « Haurus », le policier-voyou de la DGSI