Grand opening, up to 15% off all items. Only 3 days left

Malijet Комюнике на Съвета на министрите от сряда, 13 април 2016 г. Бамако Мали

Министерският съвет заседава на редовно заседание в сряда, 13 април 2016 г., в заседателната си зала в двореца Кулуба, под председателството на министър-председателя г-н Модибо КЕЙТА.

След разглеждане на точките от дневния ред Министерският съвет:

- приети проекти на текстове;

- уговорени срещи;

- и чути съобщения.

В ГЛАВАТА ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ:

В НАЗВАНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

По доклад на министъра на териториалната администрация Министерският съвет прие законопроект за удължаване на извънредното положение, обявено с Постановление № 2016-0217/P-RM от 4 април 2016 г.

Извънредното положение, обявено с Указ № 2016-0217/П-РМ от 4 април 2016 г., за срок от 10 дни, изтича на 14 април 2016 г. в полунощ.

В съответствие с разпоредбите на член 72 от Конституцията, удължаването му над десет (10) дни трябва да бъде разрешено от закона.

Приетият законопроект попада в тази рамка. С него се удължава обявеното бедствено положение до полунощ на 15 юли 2016 г.

Приемането му ще даде възможност за продължаване на борбата с тероризма и други заплахи за сигурността на хората и тяхното имущество на цялата национална територия.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И АФРИКАНСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ:

Във връзка с доклада на министъра на външните работи, международното сътрудничество и африканската интеграция, Съветът на министрите прие законопроект, разрешаващ ратифицирането на Споразумението за услуги от Иджара и Истиснаа, подписани в Джеда на 6 март 2016 г. между правителството на Република Мали и Ислямската банка за развитие (IDB) във връзка с втората фаза на проекта за снабдяване с питейна вода Kabala.

За финансирането на втората фаза на проекта за снабдяване с питейна вода Kabala, Ислямската банка за развитие (IDB) подписа на 6 март 2016 г. в Джеда с правителството на Република Мали:

- споразумение за услуга Ijara за сума от 5 милиона 485 хиляди 806 евро, или приблизително 3 милиарда 609 милиона 082 хиляди 894 CFA франка;

- и споразумение Istisna’a за сума от 45 милиона 500 хиляди 535 евро, или приблизително 29 милиарда 934 милиона 562 хиляди 500 CFA франка.

Проектът за снабдяване с питейна вода Кабала предвижда изграждането на пречиствателна станция за вода с водоприемник, инсталиран на десния бряг на река Нигер в Кабала, изграждането на разпределителни мрежи, резервоари за вода, помпени станции, домашни връзки и обществени фонтани.

Изпълнението на дейностите по проекта допринася за подобряване на капацитета за производство, съхранение и разпространение на питейна вода в Бамако.

Ратификацията е необходима стъпка за влизането в сила на тези споразумения.

Изявление на кабинета Малиет в сряда, 13 април 2016 г. Бамако Мали

В ГЛАВАТА ИНДИВИДУАЛНИ МЕРКИ:

Министерският съвет извърши следните назначения:

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И АФРИКАНСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ:

- Мениджър на проекта:

Г-н Барема БОКУМ, завършил международни отношения

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И РИБАРСТВОТО:

- Мениджър на проекта:

Мадам Тиута ТРАОРЕ, журналист-директор

В ГЛАВАТА ЗА МЕРКИ ЗА ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ:

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И АФРИКАНСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ:

По доклада на министъра на външните работи, международното сътрудничество и африканската интеграция, Министерският съвет взе под внимание писмено съобщение, свързано със заключенията от 26-ата редовна сесия на Конференцията на държавните и правителствени ръководители на Африканските държави съюз (AU), проведено на 30 и 31 януари 2016 г. в Адис Абеба, Етиопия.

26-ата редовна среща на върха на Африканския съюз отбеляза участието на много държавни ръководители, включително този на президента на републиката Ибрахим Бубакар КЕЙТА, придружен от силна делегация.

Той разгледа, наред с други неща, доклада на Съвета за мир и сигурност (PSC) относно неговите дейности, положението на мира и сигурността в Африка.

По време на тази среща на върха президентът на републиката потвърди своята твърда и пълна решимост да изпълни Споразумението за мир и помирение в Мали в резултат на процеса от Алжир и припомни мерките и действията, които вече са предприети от правителството в тази посока.

26-ата редовна сесия на Асамблеята на държавните и правителствените ръководители на Африканския съюз:

- прикани малийските страни да продължат усилията си, решително и добросъвестно, с оглед на прилагането на Споразумението за мир и помирение в Мали, произтичащо от процеса от Алжир;

- настоятелно призова международната общност да продължи и засили своята финансова подкрепа за текущите усилия в тази насока и остро осъди терористичните атаки срещу Мали;

- повтори подкрепата си за Многоизмерната интегрирана мисия за стабилизиране на ООН в Мали (MUNISMA) и нейните държави, предоставящи войски.

По време на същата сесия Мали беше избрана за заместник-председател на специалния министерски комитет, отговорен за управлението на процеса на подбор и избор на членове на Комисията на АС през юли 2016 г.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ХАНАЛИЗАЦИЯТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ:

Относно доклада на министъра на околната среда, хигиената и устойчивото развитие, Министерският съвет взе под внимание писмено съобщение относно бележката, свързана със завършването на изграждането на окончателно уплътнено и контролирано депо (DCC) на Нумубугу.

Липсата на окончателно депо, особено за град Бамако, доведе до разпространението на анархични транзитни депа.

Стратегията за управление на твърдите отпадъци за окръг Бамако беше приета от Съвета на министрите на 25 юни 2003 г. с оглед коригиране на този недостатък.

Предвижда се изграждането на тежка инфраструктура, по-специално контролирани уплътнени сметища.

Изграждането на окончателно уплътнено и контролирано депо (DCC) на Noumoubougou в селската община Tienfala е предприето в тази посока.

Първата фаза на строителните работи на обекта беше извършена между 2005 г. и 2014 г. и се фокусира по-специално върху изграждането на защитна клетка А за погребване на отпадъци и два (02) басейна за съхранение и изпаряване на водата от излужването .

Това писмено съобщение се отнася до работата по завършване на изграждането на окончателното уплътнено и контролирано депо (DCC).

Работата се отнася, наред с други неща, до пускането в експлоатация на клетка А и изграждането на две други клетки за задържане и погребване на отпадъци.

Също така предвижда разширение и подобряване на съществуващи басейни.

Завършването на довършителните работи ще позволи транспортирането на отпадъците до Нумубугу и премахването на анархичните отлагания в Бамако.

Това също ще направи възможно подобряването на жизнената среда на населението, създаването на обществена услуга за управление и сигурно третиране на отпадъците и създаването на работни места чрез оползотворяване и рециклиране на отпадъци.

Разходите за извършване на работата по завършване на изграждането на окончателно уплътнено и контролирано депо (DCC) в Нумубугу се оценяват на 5 милиарда 930 милиона 746 хиляди 345 CFA франка.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР:

По доклада на министъра за насърчаване на инвестициите и частния сектор, Министерският съвет взе за сведение писмено съобщение относно Националната политика за развитие на микрофинансирането и плана за действие към нея (PDMMF /PA) 2016- 2025 г.

Микрофинансирането има за цел да предостави на домакинствата с ниски доходи постоянен достъп до качествени финансови услуги на достъпна цена, за да финансират дейности, генериращи доходи, да натрупват активи, да стабилизират разходите си за потребление и да ги предпазват от рискове.

Прилагането на тази финансова услуга в Мали е предмет на няколко национални стратегии, последната от които обхваща периода 2008-2012 г.

Оценката на институционалната рамка на сектора на микрофинансирането в Мали през декември 2014 г. разкри:

- съществуването на 126 децентрализирани финансови системи и 1000 изброени точки за обслужване;

- наличието на общи активи, оценени на повече от 103 милиарда CFA франка;

- създаване на 2274 директни работни места;

- наличието на собствен капитал, оценен на 17,6 милиарда.

Въпреки тези забележителни показатели секторът на микрофинансирането в Мали все още се сблъсква с дисфункции, които компрометират жизнеспособността и финансовия баланс на много децентрализирани финансови системи.

С оглед коригиране на тези дисфункции е инициирана Националната политика за развитие на микрофинансирането.

Цели да увеличи финансовото включване и да подобри условията на живот на населението.

Той е изграден около следните стратегически оси:

- изчистване и подобряване на надзора на сектора на микрофинансирането;

- насърчаване на широк и диверсифициран достъп до финансови услуги и защита на интересите на клиентите;

- подобряване на средата и капацитета на децентрализираните финансови системи;

- засилване на насърчаването и надзора на сектора на микрофинансирането.

Националната политика за развитие на микрофинансирането е придружена от план за действие за периода 2016-2020 г., чието финансово въздействие се оценява на 36 милиарда 11 милиона CFA франка.

Неговото финансиране ще бъде осигурено от държавата и технически и финансови партньори.

Бамако, 13 април 2016 г.

Генералният секретар на правителството,

Мадам ДИАКИТЕ Фатумата Н’ДИАЙЕ Командир на Националния орден

Източник: Президентство

Related Articles

10 начина да сте в безопасност, когато живеете сами

10 начина да сте в безопасност, когато живеете сами

Hôtels, restaurants : les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés

Hôtels, restaurants : les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés

« J’étais une pourriture le soir et un bon flic le matin » : rencontre avec « Haurus », le policier-voyou de la DGSI

« J’étais une pourriture le soir et un bon flic le matin » : rencontre avec « Haurus », le policier-voyou de la DGSI

Comment bien dessiner une rose : nos méthodes

Comment bien dessiner une rose : nos méthodes